Waddengoud richtlijnen & criteria streekproductenWaddengoud: keurmerk voor producten en diensten uit het Waddengebied

Waddengoud richtlijnen & criteria streekproducten


Inleiding, algemene criteria en procedures

Inleiding
De stichting Waddengroep (Waddengroep) heeft als streekkeurmerk Waddengoud. Dat keurmerk kan worden toegekend aan producten uit het Waddengebied als ze voldoen aan de door de Waddengroep gesteld eisen. De voornaamste daarvan zijn:

 1. Grondstoffen uit het Waddengebied;
 2. Duurzaamheid tijdens het produceren en verwerken;
 3. In het Waddengebied verwerkt.

In het document algemene criteria Waddengoud wordt aangegeven hoe deze criteria zijn uitgewerkt. Op het terrein van duurzaamheid zoeken we aansluiting bij de normen van solide, en ambitieuze duurzaamheidssystemen.

Voor plantaardige producten is het Biologisch Keurmerk (zie www.skal.nl) het ambitieniveau en is Milieukeur (www.milieukeur.nl) de ondergrens. Voor plantaardige producten geldt bovendien dat de teelt grond- en seizoensgebonden is. Substraatteelt en verwarmde kassen worden niet toegestaan.

Naast de duurzaamheidssystemen Biologisch en Milieukeur kan de Waddengroep voor een specifiek plantaardig product een eigen productiereglement opstellen waarin wordt vastgesteld welke aanvullende inspanningen (geformuleerd in concrete eisen) door de productiebedrijven dienen te worden gedaan op het gebied van milieu-eisen, natuur- en landschapsbeheer en het behoud van biodiversiteit of agrobiodiversiteit om voor het Waddengoud keurmerk in aanmerking te komen. Indien tot een dergelijk productiereglement wordt overgegaan worden maatschappelijke organisaties, zoals natuurbeschermings- en/of landschapsorganisaties bij de totstandkoming van het productiereglement betrokken. Een voorbeeld waarbij kan worden overgegaan tot het maken van een eigen productiereglement betreft het behoud van de ‘productie en behoud van oude (land) rassen’.

Voor dierlijke producten (incl. kweekvis) is het Biologisch keurmerk het ambitieniveau en is Beter Leven (niveau 2) (beterleven.dierenbescherming.nl) de ondergrens. Daarnaast kan de Waddengroep voor een specifiek dierlijk product, een productiereglement opstellen waarin wordt vastgesteld welke aanvullende inspanningen (geformuleerd in concrete eisen) door de productiebedrijven dienen te worden gedaan op het gebied van milieueisen, natuur- en landschapsbeheer en het behoud van biodiversiteit of agrobiodiversiteit. Indien tot een dergelijk productiereglement wordt overgegaan worden maatschappelijke organisaties, zoals natuurbeschermings- en/of landschapsorganisaties bij de totstandkoming van het productiereglement betrokken.

Voor visproducten (in het wild gevangen) volgen we de systematiek van de KRAV (Zweedse keurmerk voor biologische productie). KRAV voldoet vervolgens weer aan de eisen die Voedsel- en Landbouworganisatie (Food and Agriculture Organisation – FAO) van de Verenigde Naties stelt aan duurzaamheidscertificering van wild gevangen vis. Als voorwaarde stellen we dat natuurbeschermingsorganisaties (in ieder geval de Waddenvereniging) instemt met onze visserijstandaard. 

Indien het Marine Stewardship Counsil (MSC) voor bepaalde visserijen in onze regio is ingevoerd zijn vissers verplicht om deel te nemen aan dit systeem om in aanmerking te komen voor Waddengoud. Dit wordt in die gevallen opgenomen als een criteria in de standaard voor die betreffende visserij.    
 
Waddengoud is een zelfstandig keurmerk. Waddengroep als organisatie is aangesloten bij Stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN).
De verbinding tussen ons streekkeurmerk Waddengoud en SPN  wordt gelegd door middel van het unieke SPN-nummer te koppelen aan ons logo. Uiteraard vindt u gecertificeerde Waddengoud streekproducten (incl. productbeschrijving) op onze eigen site, maar ze zijn ook opgenomen in de landelijke database.

Hiermee zorgen wij voor optimale transparantie.

Ons controlesysteem staat beschreven in het document: Algemene Criteria Waddengoud. Alle controles worden door een onafhankelijke derde partij uitgevoerd.

Algemene richtlijnen
Algemene Criteria

Procedure voor het verkrijgen van het Waddengoud-keurmerk
Procedure Waddengoud

Controle en sancties
Controle- en sanctiebeleid Waddengoud


Richtlijnen product(groep)en

Plantaardige producten
In deze categorie is de duurzaamheid van  de volgende Waddengoud gecertificeerde producten, geborgd door het biologisch keurmerk:

 • Bijzonder Fruit (Aronia, Duindoorn, Cranberry, Vossebes, Vlier, Witte Aalbes). 
 • Tarwe en rogge (voor biologisch brood).
 • Spelt.
 • Mosterd.
 • Groenten, waaronder ook zilte groenten en kruiden.

Het Berlikumer Geeltje en de Kollumer Zoete Erwt zijn oude streekrassen waarvoor, aangezien het vooralsnog kleine teelten betreft, eigen productiereglementen zijn gemaakt. We zien het als een belangrijk duurzaamheidsresultaat dat door aansluiting bij ons keurmerk deze gewassen weer terug op de markt zijn en de instandhouding is gegarandeerd.

Voor volledige reglementen: zie:
Productiereglement Berlikumer Geeltje
Productiereglement Kollumer Zoete Erwt
Productiereglement Zilte Waddenaardappelen

Dierlijke producten
In deze categorie is de duurzaamheid van  de volgende Waddengoud gecertificeerde producten,  geborgd door het biologisch keurmerk:

 • Koeienkaas
 • Schapenkaas
 • Geitenkaas

Voor het Texels weiderundvlees en de producten van het Texels schaap zijn eigen productiereglementen opgesteld.

Texels weiderundvlees productiereglement
Wat betreft duurzaamheid is bij het productiereglement voor het Texels weiderund het niveau Beter Leven (3 sterren) als referentiekader genomen. Dit betekent o.a. de volgende eisen:

 1. Weidegang van tenminste 210 dagen gedurende 12 uur.
 2. Kalveren zogen na de geboorte minimaal 6 maanden bij de moeder.
 3. Rassen met veel keizersneden zijn niet toegestaan.

Verder is verplicht om de slacht op Texel te laten plaatsvinden, hetgeen betekent dat de transporttijd maximaal 30 minuten is.

Ook zijn er concrete eisen op het gebied van rantsoen en ruwvoerproductie, zoals het ruwvoer dat voor 100% moet worden gewonnen in natuurgebieden of op landen waarop beheermaatregelen van kracht zijn ten behoeve van de natuur.

Er mogen in het gebruikte land alleen biologisch afbreekbare middelen worden gebruikt die alleen pleksgewijs mogen worden ingezet.

Volledige reglement, zie: Texels weiderundvlees

Texels lamsvlees en wol productievoorwaarden en reglementenVoor lamsvlees bestaat geen Beter Leven Keurmerk, maar de door Waddengoud productievoorwaarden zijn wel in de geest van een goed leven voor het schaap en zijn lammeren. Dit betekent o.a.:

 1. Schapen dienen langs natuurlijk weg te kunnen aflammeren.
 2. Alle lammeren hebben een weidegang van minimaal 100 dagen voordat ze geslacht mogen worden en lammeren mogen van 1 mei tot 1 oktober niet op stal slachtrijp worden gemaakt.
 3. Lammeren die op stal gaan dienen in groepshuisvesting te worden genomen, waarbij de beschikbare ruimte per dier tenminste 0,75 m2 is.

Ook worden er milieueisen gesteld. Zo mogen in het voor de schapenweiderij gebruikte land alleen biologisch afbreekbare middelen worden gebruikt die alleen pleksgewijs mogen worden ingezet.

Ook zijn er eisen gesteld op het gebied van het beheer van de Natuur en het Landschap.

Tot slot is het verplicht om de slacht op Texel te laten plaatsvinden.

De Texelse wol is een bijprodukt van de Texelse schapenhouderij t.b.v. vleesproductie. De wol wordt verkregen bij dezelfde bedrijven die reeds zijn gecertificeerd voor het lamsvlees.

Volledige reglementen: zie:
Texels Lamsvlees
Texelse wolproducten

Vis, schaal- en schelpdieren richtlijnen
Alle Vis, schaal- en schelpdieren richtlijnen zijn volgens de systematiek van de KRAV door een visserijdeskundige voor de Waddengroep ontwikkeld. Alle richtlijnen zijn voorgelegd aan de Waddenvereniging die er mee heeft ingestemd. Voor Tong en Scheermessen is er een MSC systeem ingevoerd. Deelname aan het systeem door de vissers is in die gevallen verplicht om aan Waddengoud te kunnen deelnemen.

Garnalen
Garnalenvisserij beschrijving  
Harder en Zeebaars    
Mullet and sea bass       
Kokkels  
Mossels  
Snoekbaars   
Japanse Oesters 
Japanese Oysters   
Tong
Spiering (met de spieringkamer)
Strandkrabben
Strandkrabbenvisserij beschrijving
Aanvraag certificering mosselen en oesters
Scheermessen

Huisstijlrichtlijnen Waddengoud-logo
Bedrijven die het Waddengoud-logo mogen gebruiken, dienen zich aan een aantal richtlijnen te houden voor het gebruik van het Waddengoud-logo op hun communicatie-uitingen. Deze richtlijnen staan beschreven in de labelling guide.

Labelling guide Waddengoud


Amelands Produkt

Stichting Waddengroep is ook eigenaar van het streekmerk Amelands Produkt. Vergelijkbaar met het Waddengoud keurmerk. Alleen dan specifiek voor Ameland. Ook hier gelden richtlijnen voor. Deze kun je vinden op de pagina Amelands Produkt.

Stichting Amelands Produkt doet de uitvoering en promotie van Amelands Produkt. Kijk hiervoor op www.amelandsprodukt.nl.

 

 

 

 

 

Vergroot deze afbeelding